Pflegestärkungsgesetz 3: מה יש בפנים!

מה מכיל Pflegestärkungsgesetz 3 (חוק חיזוק הטיפול 3)?

חוק חיזוק הטיפול הסיעודי 3 (Pflegestärkungsgesetz III) הציג מגוון רחב של תקנות וצעדים חדשים שנועדו לשפר עוד יותר את הטיפול באנשים הזקוקים לטיפול סיעודי.

חיזוק הרשויות המקומיות

מוקד אחד של חוק חיזוק הסיעוד 3 נוגע לעיריות: להן תפקיד חשוב בטיפול באנשים הזקוקים לטיפול סיעודי, למשל באמצעות סיוע לקשישים או קידום מחויבות התנדבותית בטיפול בקשיש. תפקיד זה של העיריות יורחב עוד יותר על ידי חוק חיזוק הטיפול 3.

לשם כך, קבוצת העבודה הפדרלית והמדינה גיבשה המלצות כיצד לשפר עוד יותר את התיאום בין שירותי סיוע וטיפול קרוב לבית לבין קופות הביטוח הסיעודי. המטרה היא לקדם ולהרחיב את שירותי הטיפול המקומיים באופן שאנשים הזקוקים לטיפול יוכלו להישאר בסביבה הביתית המוכרת להם זמן רב ככל האפשר.

ההמלצות של קבוצת העבודה הפדרלית והמדינתית קובעות, למשל, שהרשויות המקומיות צריכות לקחת על עצמן תפקיד מוביל במתן ייעוץ טיפולי. לדוגמה, עד 60 עיריות אמורות להקים פרויקטים לדוגמה לייעוץ טיפולי לתקופה של חמש שנים. שם יכולות הרשויות המקומיות לספק את כל הייעוץ בכל הנושאים הנוגעים לטיפול.